Welcome to Meejai.com

          


การเผยแพร่ Content ที่กลั่นกรองจากบุคคลไปยังผู้อื่น เป็นการแสดงออกซึ่งจะช่วย
สะท้อนแนวคิดและมุมมอง ของบุคคลนั้นต่อผู้อื่น ก่อให้เกิดการรับรู้และทัศนคติต่อผลงาน

เนื้อหาต่างๆ ที่บรรจุใน Content สามารถให้ทั้งสาระ ความบันเทิง หรือจรรโลงจิตใจ
แก่ผู้ได้สัมผัส อาจก่อให้ทัศนคติใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อน
หรือแบ่งปันประสบการณ์ เชื่อมโยงผู้มีแนวคิด มีใจรักในสิ่งเดียวกันให้มาพบกัน
ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ นำมาสู่ความร่วมมือ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน
Sing In
username
password